Проект “Идеи в действие” по процедура “Подкрепа за предприемачество”

Изпълнението на дейностите по проект “Идеи в действие” по процедура BG05М9ОР001-1.023 “Подкрепа за предприемачество” върви по график.
През месец септември приключи анкетирането на участниците, заявили желание да се включат в проектните дейности.
Към момента в Дейност 1 Информиране и мотивиране за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество са се включили общо 63 кандидати да развиват собствен бизнес от които:
в гр. София – 12 участника
в гр. Елин Пелин – 12 участника
в гр. Перник – 10 участника
в гр. Кюстендил – 12 участника
в гр. Благоевград – 17 участика
От всички 63 участника:
Заети са 36 лица
Безработни и неактивни са 27 участника
Младежи до 29 години са 27 участника
Жени са 44 участника
Хора с увреждания са 3 участника

От началото на октомври започна мотивирането на участниците за започване на собствен бизнес.
Графиците за провеждане на заниманията по места можете да видите в секция Проект “Идеи в действие”.
От екипа