ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“

Posted on Posted in Uncategorized

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите своите предложения и становища по проекта на Условията за кандидатстване по схема „Активно включване“. Предложенията си можете да изпратите на електронна поща аctivе_inclusion@mlsp.government.bg.  Крайният срок е 17:30 часа на 05.08.2016 г. (включително).

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани.

Проекта на Условията за кандидатстване можете да намерите на следния линк: http://esf.bg/procedures/proekt-na-usloviya-za-kandidatstvane-po-protsedura-aktivno-vklyuchvane/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *