Цени за професионално обучение с ваучери

Когато заговорим за цена на обучението трябва да направим някои пояснения.

Първото е, че професиите за които провеждаме обучения имат различни квалификационни степени, а именно I, II и III.

От степента зависи какви отговорности и задължения ще имат лицата при упражняване на професията след завършване на обучение.

Всяка квалификационна степен има задължителен минимум учебни часове, който трябва да се усвои в процеса на обучение.

Така например продължителността на обучението за:

  • първа степен на професионална квалификация /СПК/ е с продължителност минимум 300 учебни часа;
  • втора СПК – 660 учебни часа;
  • трета СПК – 960 учебни часа.

При обучение по част от професия продължителността зависи от изискванията на заявителя на обучението.

Когато обучението се провежда с ваучери, то цената му е регламентирана в ПМС 280/15.10.2015 г., с което можете да се запознаете тук.

За Ваше олеснение предлагаме извадка от постановлението, касаещо ваучерите

(2) Номиналната стойност на ваучера е в зависимост от вида на обучението и се определя, както следва:

за обучения за придобиване на професионална квалификация:    

а) за първа степен, спродължителност не по-малка от 300 учебни часа-600 лв.;

б) за втора степен, спродължителност не по-малка от 660 учебни часа-1200 лв.;

в) за трета степен, спродължителност не по-малка от 960 учебни часа-1800лв.;

г) за част от професия по първа квалификационна степен, спродължителност не по-малка от 200 учебни часа-400лв.;

д) за част от професия по втора квалификационна степен, спродължителност не по-малка от 300 учебни часа-600 лв.;

е) за част от професия по трета квалификационна степен, спродължителност не по-малка от 600 учебни часа-1125 лв.;

 

(3) Когато се предвижда съфинансиране на стойността на ваучера от страна на заети лица, условията и редът се залагат в критериите за избор на операциите.