Цени за обучение по ключови компетентности с ваучери

за обучения за придобиване на ключови компетентности:  

а) за обучения по ключова компетентност 1 от приложението и с продължителност не по-малка от16 учебни часа-70 лв.;

б) за обучения поключова компетентност 2 от приложението и с продължителност не по-малкаот 300 учебни часа и три нива на обучение-700 лв.;

в) за обучения по ключова компетентност 3 от приложението и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа-140 лв.;

г) за обучения по ключова компетентност 4 от приложението и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа-250 лв.;

д) за обучения по ключови компетентности 5, 6 и 7 от приложението и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа-140 лв.

(3) Когато се предвижда съфинансиране на стойността на ваучера от страна на заети лица, условията и редът се залагат в критериите за избор на операциите.