ПРОЕКТ „ИДЕИ В ДЕЙСТВИЕ“ ПО ДОГОВОР № BG05M9OP001-1.23-0004-C01

ПРОЕКТ “ИДЕИ В ДЕЙСТВИЕ” се реализира по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020
ЦЕЛТА НА ПРОЕКТА Е ПОСТИГАНЕ НА ЗАЕТОСТ ЧРЕЗ САМОНАЕМАНЕ
ПОДЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА СА:
1. ПОДПОМАГАНЕ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА РАЗВИВАТ СВОЙ СОБСТВЕН БИЗНЕС
2. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОВЕЧЕ ЖИЗНЕСПОСОБНИ ИДЕИ
3. ПОДКРЕПА НА СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ ЛИЦА КАТО:
– ЖЕНИ
– МЛАДЕЖИ ДО 29 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
– ВЪЗРАСТНИ НАД 50 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
– ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
– БЕЗРАБОТНИ И НЕАКТИВНИ ЛИЦА
– ЗАЕТИ ЛИЦА
Общата стойност на проекта е 113 993,00 лв.
от тях:
– европейско съфинансиране: 96 894,04 лв.
– национално съфинансиране: 17 098,96 лв.
Началната дата за стартиране на проектните дейности е 01.09.2018 г.
Крайна дата за изпълнение е 01.09.2019 г.
ПРОЕКТ “ИДЕИ В ДЕЙСТВИЕ” ще се реализира в петте областни града на Югозападен район, а именно в гр. София /област гр. София/, гр. Елин Пелин /Област София/, гр. Кюстендил /област Кюстендил/, гр. Перник /Област Перник/ и в гр. Благоевград /област Благоевград/.