Фонд “Условия на труд”

 

Основна цел Повишаване качеството на работните места, чрез финансиране дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България.
Изисквания към проектите

1. Проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите.

2. Проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост /финансиране до 30 на сто от стойността на проекта/ свързани с:

 • Реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;
 • Внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;
 • Изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;
 • Изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;
 • Подобряване на санитарно- хигиенните условия;
 • Обезопасяване на машини и съоръжения;
 • Други проекти, свързани с подобряване условията на труд;

3. Подпомагане финансирането на дейности по диагностика на професионалните болести.

4. Разработване и издаване на учебни и информационни материали;

5.Организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

6. Разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания;

Дейности

Допустими разходи по дейности

За дейности с практическа насоченост проектите трябва да съдържат:

1. Сума на проекта и сума за финансиране от Фонд “Условия на труд”;

2. Брой работещи, които ще бъдат обхванати от проекта и на които се подобряват условията на труд;

3. Брой на параметрите, които са обект на решаване с проекта:

 • микроклимат;
 • прах;
 • шум;
 • вибрации
 • осветление;
 • лъчения (йонизиращи, нейонизиращи);
 • безопасност;
 • тежест на труда;
 • химични агенти;
 • биологични агенти;

4. Очакван ефект от практическото приложение на проекта, свързан с резултатите от промяната на показателите и параметрите на работната среда;

5. Икономическа дейност на предприятието, съгласно Националния класификатор на икономическите дейност.

За финансиране на проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите:

Разработване и издаване на учебни и информационни материали и организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд имат всички физически и юридически лица, отраслови, браншови, регионални и областни съвети по условия на труд.

За финансиране на дейности по диагностика на професионалните болести имат право да кандидатстват: Само лечебните заведения, които отговорят на изискванията регламентирани в Наредба № 8 от 26.11.2007 г.

За финансиране разработването на нормативни актове, правила, норми и изисквания могат да кандидатстват: Министерства и ведомства.

Размер на допустимите разходи

До 30 на сто от одобрените и действително направени разходи по проекта с който се кандидатства от стойността на проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост.

До 100 на сто за останалите проекти.

Срок за кандидатстване Разглеждането и оценката на предложенията за финансиране става всеки месец от комисия назначена от управителят на фонда

Управляващ

орган

МТСП
Бенефициент

За финансиране на проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите:

Разработване и издаване на учебни и информационни материали и организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд имат всички физически и юридически лица, отраслови, браншови, регионални и областни съвети по условия на труд.

За финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост имат право да кандидатстват:

Физически и юридически лица, които отговарят на изискванията, посочени в Наредба №1 от 23.03.2006г.

За финансиране на дейности по диагностика на професионалните болести имат право да кандидатстват: Само лечебните заведения, които отговорят на изискванията регламентирани в Наредба № 8 от 26.11.2007 г.

За финансиране разработването на нормативни актове, правила, норми и изисквания могат да кандидатстват: Министерства и ведомства.

 
 

Имате въпрос?