Руски език

Езикът се формира върху основата на стария руски, обособил се около 14-15 век от староруския език. Важна роля в този процес има засилването на политическото влияние на Московското княжество, около което се образува руската държава. До края на 17 век официален език в страната остава старобългарският в неговата руска редакция, което става причина за по-силното старобългарско влияние върху руския, отколкото върху останалите източнославянски езици.

Император Петър I предприема широки обществени реформи, сред които е промяната на азбуката и секуларизацията на образованието и литературната дейност. През този период в езика започват да навлизат много специализирани термини от западноевропейските езици. Западното влияние е толкова силно, че през 19 век голяма част от аристокрацията говори в ежедневието си френски, по-рядко немски. Обикновено се приема, че съвременният литературен език води началото си от времето на Александър Пушкин през първата трета на 19 век. Той коренно променя руската литература, като отхвърля архаизмите и ги заменя с граматиката и лексиката на говоримия език по негово време.

Руският език е сред най-разпространените славянски езици.

Нивата на обучение отговарят на нивата в английския език както следва:

Елементарно ниво ТЭУ отговаря на А1

Базово ниво ТБУ отговаря на А2

Първо ниво ТРКИ 1 отговаря на В1

Второ ниво ТРКИ 2 отговаря на В2

Това ниво дава възможност за свободно общуване във всички сфери на живота и свободна омуникация

Трето ниво ТРКИ 3 отоваря на С1

Преминалите през ниво С1 могат да преподават руски език като чуж език

Четвърто ниво ТРКИ 4 отговаря на С2

Преминалите през ниво С2 имат право на разнородни дейности-преподавателски, преводачески, научно-изследователски  и др.