Познанието е безконечно-знанието вечно. Светът на знанията и откритията чака Вас.

Професионално обучение

Ключови компетентности

Степен  на професионална квалификация

Професии

Компетентности

Валидиране

Центърът за професионално обучение към БЕНЬО&ВА КОНСУЛТ ЕООД предлага на всички желаещи прекрасни възможности да се обучават и да инвестират в знания.

Нашата визия:

Нашата мисия:

Нашите цели: 

Възможностите са да повишите професионалните си умения по Ваш избор от 19 професии и 20 специалности, като се обучавате по цяла професия или по част от професия. 

Можете да започнете от самото начало в овладяване на професията, можете да надграждате, можете да комбинирате и набавяте липсващите Ви познания. 

Това можете да направите като изберете как и какво точно да изучавате.

Можете да обогатите своите компетентности в една или повече от осемте ключови компетентности:

  1. Обучение на майчин език
  2. Обучение на чужд език
  3. Математически умения и основни познания в науката и технологиите
  4. Дигитални умения
  5. Обучение как да се обучаваме
  6. Обществени умения
  7. Инициативност и предприемачество
  8. Културни познания 
Как да се включите в обучение?

Възможностите са две: да ни се обадите или да ни пишете. Какво е необходимо за да се запишете в предлаган от нас курс? Направете консултация с нас на страницата ни за обратна връзка като можете да използвате телефона за връзка или оставите запитване чрез формата

Каква е разликата при обучение по цяла професия и  по част от професия, и какъв документ ще получите, можете да разберете тук.

Обучение за придобиване на I, II или III СПК

Продължителността на обученията за придобиване на I СПК е 300 уч. часа. Обучение за придобиване на I СПК се завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. При успешно завършване, на участниците в обучението се издава свидетелство за професионално обучение по образец на МОН.

Продължителността на обученията за придобиване на II СПК е 660 уч. часа. Обучение за придобиване на II СПК се завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. При успешно завършване, на участниците в обучението се издава свидетелство за професионално обучение по образец на МОН.

Продължителността на обученията за придобиване на III СПК е 960 уч. часа. Обучение за придобиване на III СПК се завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. При успешно завършване, на участниците в обучението се издава свидетелство за професионално обучение по образец на МОН.

Обучение по част от професия

Ако изберете да се обучавате по част от професия от I СПК то продължителността може да се избира в зависимост от целта на обучението. При ползване на субсидии, продължителността не може са е по-малка от 200 уч. часа. Обучение по част от професия от I СПК се завършва с полагане на изпити по теория и практика или тест.При успешно завършване, на участниците в обучението се издава удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Ако изберете да се обучавате по част от професия от II СПК то продължителността може да се избира в зависимост от целта на обучението. При ползване на субсидии, продължителността не може са е по-малка от 300 уч. часа. Обучение по част от професия от II СПК се завършва с полагане на изпити по теория и практика или тест.При успешно завършване, на участниците в обучението се издава удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Ако изберете да се обучавате по част от професия от IIС СПК то продължителността може да се избира в зависимост от целта на обучението. При ползване на субсидии, продължителността не може са е по-малка от 600 уч. часа. Обучение по част от професия от III СПК се завършва с полагане на изпити по теория и практика или тест.При успешно завършване, на участниците в обучението се издава удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Валидиране на придобити по неформален начин професионални умения и компетентности

Ако Вие имате знания, умения и компетентности по дадена професия, можете да ги валидирате при нас. Процедурата по валидиране включва няколко стъпки:

1. Определяне на професията от списъка на професиите за ПОО;

2. Предварително съпоставяне на заявените от лицето професионални знания, умения и компетентности с резултатите от ученето, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по съответната професия, което обхваща:

а) анализ на представените от лицето доказателства;

б) проверка на заявени от лицето професионални знания, умения и компетентности, за които то не представя доказателства или представените доказателства не съответстват на резултатите от ученето в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията;

3. Насочване към допълнително обучение, когато след съпоставяне на заявените от лицето професионални знания, умения и компетентности се установи несъответствие с резултатите от ученето в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията;

4. Проверка на придобитите професионални знания, умения и компетентности след проведено допълнително обучение; 5. полагане на изпити съгласно чл. 36 и 37 ЗПОО:

а) държавни изпити по теория и по практика на професията за признаване на степен на професионална квалификация;

б) изпити по теория и по практика на професията за признаване на професионална квалификация по част от професията, организирани в съответствие с чл. 37, ал. 2 ЗПОО.

Валидиране на степен на професионална квалификация или професионална квалификация по част от професия се извършва чрез издаване на:

1. Свидетелство за валидиране на степен на професионална квалификация, когато след успешно положени изпити по чл. 7, т. 5, буква "а" са установени всички единици резултати от ученето, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по избраната професия;

 2. Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия, когато след успешно положени изпити по чл. 7, т. 5, буква "б" са установени една или няколко единици резултати от ученето, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по избраната професия. 

За да набавите липсващите единици резултати от ученето за да Ви бъде издадено свидетелство за валидиране на цяла професия, можете да се включите в обучение.

sv

Имате въпроси?