Математически умения и основни познания в науката и технологиите

Компетентностният подход акцентира върху способността да се прилагат овладените знания в дейността чрез преход към иновационни методи на обучение за формиране на компетентности у обучаваните. Широко се прилага в развитите страни заради възможностите му за личностно развитие, ценностна ориентация и практическа реализация на обучаваните. Описвайки неговата същност, А. Кузнецов го характеризира като:

1) ориентиран към обучението за формиране на интелектуални и ключови знания, умения и навици, начин на живот;

2) практически-ориентиран – тези умения трябва да бъдат ориентирани към практиката.

Компетентностният подход в обучението по математика се определя като съвкупност от общи принципи: определяне целите на математическото образование, подбор на съдържанието на образованието, организиране на образователния процес и оценка на образователните резултати. Организацията на математическото образование се състои в създаване на условия за самостоятелно решаване на познавателни, комуникативни, организационни и други проблеми, които се включват в съдържанието на образованието. Изследвания на много автори потвърждават интерактивния характер на компетентностно-ориентираното обучение, например:

1) при обучение чрез интерактивни методи се формират професионални компетенции у обучаваните;

2) чрез проектна дейност в обучението по математика при формиране на изследователски компетенции и обучение чрез сътрудничество за формиране на комуникативни компетенции ;

3) за развитие на ключовите компетентности у обучаваните са: ситуационни методи, изследователска дейност, проектна дейност, ролеви игри, практическа работа; самостоятелна работа и обучение чрез сътрудничество 

Изключително ценно е развитието на математическата компетентност.

В Европейската референтна рамка тя е определена като способност за развиване и прилагане на математическо разсъждение при решаването на различни житейски проблеми. Важна предпоставка за развитие на тази компетентност е решаването на разнообразни по своята тематика, сложност и педагогически цели математически задачи.