Културна осъзнатост и творчество

Способността да се оцени важността на творческото изразяване на идеи, преживявания и чувства с разнообразни средства, включително музика, сценични изкуства, литература и визуални изкуства.

Тази компетентност включва разбиране за местното, националното и европейското културно наследство и за тяхното място в света. Те обхващат основни познания за главните произведения на културата, включително на съвременната популярна култура. От основно значение е да се разбира културното и езиково многообразие, нуждата от запазването му и важността на естетическите фактори в ежедневния живот.

Уменията са свързани както със способността да се оцени изкуството и естетическото удоволствие от него, така и със самоизразяването чрез разнообразни средства, като се използват вродените способности на индивида. Уменията също включват способността да се свързват собствените позиции с мненията на другите, като се откриват и осъществяват обществени и икономически възможности в културната дейност. Културното самоизразяване е от основно значение за развиването на творческите способности, които могат да бъдат отнесени към контекста на различни професии.