Инициативност и предприемачество

В стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („ЕСЕТ 2020 г.“) една от  стратегическите цели е разгръщане на творчеството и новаторството (вкл. предприемчивостта) във всички степени на образование и обучение чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса. Развитието на инициативност и предприемачески дух като ключово умение включва способността за превръщане на идеите в действие.