BG05M9OP001-2.006 “ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура „Развитие на социалното предприемачество”

Posted on Posted in Uncategorized

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите своите предложения и становища по проекта на Условията за кандидатстване по схема „Развитие на социалното предприемачество“. Предложенията си можете да изпратите на електронна поща socialno_predpriemachestvo@mlsp.government.bg. Крайният срок е 17:30 часа на 19.08.2016 г. (включително).

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани.

Обръщаме Ви внимание, че на този етап на посочената електронна поща трябва да изпращате единствено предложения и становища, които се отнасят до проекта на Условията за кандидатстване по схемата. Други въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, могат да бъдат изпращани и на по-късен етап, след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Условия за кандидатстване.

Свържете се с нас ако имате въпроси.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *