Финансиране на кандидатите от резервния списък по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”

Posted on Posted in Uncategorized

В изпълнение на решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) от 29.09.2016 г. за увеличаване бюджета на операция  „Ново работно място 2015” и формиране на общ резервен списък по процедурата, Управляващият орган публикува решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на кандидатите от общия резервен списък*.

Бюджетът на операцията е увеличен с 31 млн. лв., които ще финансират проекти от резервния списък в низходящ ред.

За 2016 година това са само 164 проекта от резервния списък, който наброява 1923 проектни предложения. На печелившите ЧЕСТИТО!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *