Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“

Posted on Posted in Uncategorized

Днес, 16.08.2016 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проектиBG05M9OP001-2.005 „Активно включване“

Настоящата процедура има за цел:

  • Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда;
  • Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца /включително с увреждания/;
  • Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги;
  • Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 20 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:http://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за представяне на проектното предложение е 31.10.2016 г. 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) –https://eumis2020.government.bg.

Посетете страницата на проекта в сайта ни за повече информация или се свържете с нас

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *