Социално предприемачество

Posted on Posted in Uncategorized

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“.

На 12.10.2016 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“.

Процедурата има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 15 000 000 лв.

Краен срок за представяне на проектното предложение е 05.01.2017 г. 17:30 часа.

Подробна информация можете да намерите тук. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *