РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Posted on Posted in Uncategorized

КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ЗА

РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

С Наредба № 2/08.09.2015 г. на Министерство на образованието и науката са регламентирани условията, редът и принципите за разработване на вътрешна система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение и условията и редът за измерване на постигнатото качество

За повече информация посетете консулантските ни услуги.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *