Процедура BG05M2OP001-2.009 “Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза 1” e отворена за кандидатстване.

Целите на процедурата са: да се привлекат водещи изследователи и изобретатели, млади учени, докторанти, постдокторанти и специализанти чрез осигуряване на конкурентно възнаграждение, възможности за професионално развитие и мобилност и подходяща работна среда.

Повече информация можете да намерите тук.