Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ е отворена за кандидатстване.

Posted on Posted in Uncategorized

288-310-0Целта на процедурата е да подпомогне повишаването на нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности на научните организации в България, както и да подкрепи развитието на капацитета за научни изследвания и иновации, което от своя страна да открие възможности за нови партньорства с бизнеса и за създаването на нови предприятия. Последното ще бъде реализирано чрез осигуряване на подкрепа за изграждането, модернизирането и дейността на научни комплекси на най-високо ниво, в които научните изследвания, технологичното развитие и иновациите са напълно интегрирани, в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики.

За повече информация прочетете тук

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *