Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ е отворена за кандидатстване.

Posted on Posted in Uncategorized

288-310-0Целта на процедурата е да подпомогне повишаването на нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности на водещите научни организации в България, както и да подобри капацитета за реализиране на върхови постижения в областта на научните изследвания. Последното ще бъде реализирано чрез осигуряване на подкрепа за изграждане, развитие и/или модернизиране на центрове за върхови постижения, което ще допринесе за преодоляване на недостига на конкурентни и международно признати научно-изследователски комплекси, отговарящи на изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания в областите на интерес за българската икономика – приоритетните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).

Повече информация можете да намерите тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *