Професия “Сътрудник в бизнес-услуги” Специалност “Бизнес-услуги”

download
Искате да сте виртуоз в бизнес-услугите. За да станете трябва да научите повече отколкото предполагате, че включва професия СЪТРУДНИК В БИЗНЕС-УСЛУГИ.
 
Сътрудникът в бизнес услуги координира информационния поток между ръководството и персонала и осъществява контрол на други работещи.
Организира и поддържа списък със срещите на ръководителя, подготвя пътувания на ръководителите, служителите и работниците във фирмата.
Осъществява организацията по подготовка на работни срещи и посещения във фирмата, като осигурява подготовка на зала, необходимите материали и техника.
Уведомява участниците за времето, мястото, дневния ред и т.н.
 
Сътрудникът в бизнес услуги създава и поддържа електронни и хартиени каталози на клиенти, доставчици, бизнес партньори и др.
Осъществява контакти с потенциални клиенти и предлага подробна информация за фирмените услуги и продукти.
Дава точна и изчерпателна информация по поставените въпроси от клиенти и бизнес партньори или ги насочва към съответен отдел или служител във фирмата, ако не са в неговата компетентност.
Събира данни за реализацията на продукти и услуги на фирмата, както и данни за други фирми, икономически сектори и на национално равнище.
 
Сътрудникът в бизнес услуги оформя писма, уведомителни документи, поръчки, проспекти, оферти, ценови листи, фактури, договори, споразумения и други документи и участва в работата, свързана с изпълнението им.
Обработва кореспонденцията от и за страната и чужбина.
Подготвя периодични, специални и текущи аналитични справки и отчети.
Извършва отпечатване на нови копия, оформление, подвързване, прошнуроване и подреждане на технически и финансови документи.
Попълва транспортни, търговски, финансови и парично-обменни документи.
 
Сътрудникът в бизнес услуги трябва да може да работи с офис техниката, с която разполага фирмата, необходима му за изпълнение на професионалните му задължения, в т.ч. телефон, факс, компютър, скенер, принтер и др.
Поддържа списък с необходимите офис консумативи и отговаря за своевременното им осигуряване, в т.ч. копирна хартия, тонер за факсове и принтери, канцеларски материали, папки, класьори и др.
Осъществява контакти със сервизни фирми за ремонт и профилактика на машини и съоръжения, с които се извършват бизнес услугите.
 
За да научите запишете се за обучение тук.