Професия “Икономист” / Специалност “Земеделско стопанство”


Искате да сте виртуоз в земеделското стопанство. За да станете трябва да научите повече отколкото предполагате, че включва професия ИКОНОМИСТ.

В зависимост от специализацията си земеделския стопанин може да се занимава със земеделие, животновъдство, конвъдство, пчеларство и много други.

Във всеки конкретен случай ПРЕОБЛАДАВАТ ЕДНИ ИЛИ ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Най-разпространените земеделски стопанства са земеделското и животновъдното.

При първото се обработва, обогатява земята, провеждат се мелиоративни мероприятия, подбор на семена и засаждане на селскостопански култури, което осигурява дейностите за постигане на високи добиви.

Така че земеделецът е и механизатор и мелиоратор и агроном и селскостопански работник.

Ако стопанството се занимава с животновъдство, то трябва да се овладеят доилните апарати, млеко-проводите, техническата поддръжка на животновъдните ферми, първична преработка на млякото, провеждане на мероприятия за увеличаване на млеконадоя.

Но, всеки един от тях трябва да познава и работи с документация, което гарантира правовото съществуване на стопанството, да познава и работи със счетоводни документи.