Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“

Posted on Posted in Uncategorized

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Програмата.
Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието на членовете на обединението и клъстерите като цяло.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 20 000 000 евро (39 116 600 лева).
Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 100 000 лева, а максималният размер в зависимост от категорията на клъстера-кандидат е както следва:
Клъстери в начален етап на развитие: 391 166 лева
Развиващи се клъстери: 1 500 000 лева
Развити клъстери: 2 000 000 лева
Във връзка с обявената на 25.08.2016 г. за обществено обсъждане документация по процедура за подбор на BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 удължава срока за даване на предложения и коментари до 17:30 ч. на 10.09.2016 г.
Предложенията и коментарите по публикуваните документи могат да се изпращат на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg
Проект на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях по процедура BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“ можете да видите тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *