Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността

Във фокуса на операцията са сектори на икономиката, които имат променлив интензитет на дейността през различните периоди на годината, или предлагат сезонна заетост.

Подобни сектори са “Преработвателна промишленост”, “Строителство”, “Хотелиерство и ресторантьорство”.

По този начин работодателите от тези сектори ще избират възможно най-удобното за тях време да обучават своите бъдещи служители.

Допустими кандидати: Работодатели, развиващи своята дейност в следните икономически сектори по КИД 2008:

  • Сектор С “Преработваща промишленост”, раздели от 10 до 33 включително;
  • Сектор F “Строителство, раздели от 41 до 43 включително;
  • Сектор I “Хотелиерство и ресторантьорство”, раздели 55 и 56.

Допустими партньори:

  • Работодатели, развиващи своята дейност в следните икономически дейности: Сектор С “Преработваща промишленост”, раздели от 10 до 33 включително; Сектор F “Строителство, раздели от 41 до 43 включително; Сектор I “Хотелиерство и ресторантьорство”, раздели 55 и 56.
  • Центрове за професионално обучение когато те са 100%собственост на кандидата.

Допустими дейности:

  • включване в професионално обучение на неактивни и безработни лица по професионално направление с кодове 54, 582, 811, 812 и 813 по СПОО;

и/или

  • по ключови компетентности: КК2 “Общуване на чужди езици”,  КК4 “Дигитална компетентност” и КК6 “Обществени и граждански компетентности”;
  • включване в несубсидирана заетост при работодателя;
  • последващо обучение по време на работа с цел по-добра професионална реализация.

Минимален размер на помощта: 20 000 лв.

Максимален размер на помощта: 91 166 лв.

От кандидатите не се изисква съфинансиране.